Regulamin Ośrodka Wczasowego „Kasia”
Ul. Śliska 1, 72-330 Mrzeżyno

 • 1 PRZEDMIOT REGULAMINU
 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Ośrodka Kasia.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji, a także na stronie internetowej Ośrodka www.owkasia.pl
 • 2 DOBA HOTELOWA
 1. Doba hotelowa trwa od godziny 17:00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 10:00 ostatniego dnia pobytu.
 2. Cisza nocna obowiązuje od 23.00 do 7.00 rano.
 3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej jej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Koszt przedłużenia pobytu w pokoju/domku to 20zł za każdą kolejną godzinę. Ośrodek może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nieprzestrzegających obowiązującego regulaminu.
 • 3 REZERWACJA I POBYT W OŚRODKU
 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest wypełnienie i podpisanie karty meldunkowej oraz wyrażenie zgody na  przetwarzanie danych osobowych na podstawie art.13 ust. 1-2 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – w dalszej części RODO.
 2. Gość zobowiązany jest wnieść opłatę za pobyt w O.W. Kasia najpóźniej do dwóch dni po przybyciu lub w terminie ustalonym przez Kierownika.
 3. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 100zł.
 4. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 5. Osoby niezameldowane w Ośrodku mogą gościnnie przebywać na terenie Ośrodka od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 6. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Ośrodka lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Ośrodka lub innych osobach przebywających w Ośrodku.
 7. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana wpłata zadatku w wysokości 30% wartości pobytu w terminie ustalonym w dniu złożenia rezerwacji. Brak zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji. Na wpłatę zadatku oczekujemy dwa tygodnie od daty dokonania rezerwacji telefonicznej. Wpłaty z dopiskiem zaliczka zostaną odesłane a rezerwacja anulowana.
 8. W przypadku rezygnacji lub skrócenia pobytu, Ośrodek nie zwraca opłaty za niewykorzystany pobyt. Skrócenie pobytu również nie powoduje zmniejszenia ceny.
 1. W  przypadku  rezygnacji z usługi przed rozpoczęciem wypoczynku potrącone zostaną koszty manipulacyjne, liczone od kosztu całego zarezerwowanego pobytu w wysokości:

5% – przy rezygnacji ponad 1 miesiąc  przed miesiącem  w którym rozpoczyna się rezerwacja.

10% – przy rezygnacji do dwóch tygodni przed terminem w którym rozpoczyna się rezerwacja.

30% – przy rezygnacji do trzech dni przed terminem w którym rozpoczyna się rezerwacja.

 1. Przyjazd Gości powinien nastąpić między godziną 7.00 a 22.00. Inne godziny przyjazdu prosimy uzgodnić przez przybyciem z obsługą.
 2. Nieobecność Gościa do godz.8.00 rano dnia następnego po terminie rezerwacji bez powiadomienia o przesunięciu terminu przyjazdu skutkuje anulowaniem rezerwacji i utrata zadatku.
 3. W przypadku stwierdzenia osób niezameldowanych w pokoju/domku Gościa zostanie naliczona opłata w wysokości 200% ceny pobytu/ za osobę na dobę.
 4. Ośrodek zastrzega sobie prawo zmiany rezerwowanego domu/pokoju na pokój/domek o podobnym standardzie w wyjątkowych sytuacjach od O.W. Kasia.
 5. ZWROT KAUCJI . Kaucja zwracana jest w dniu wyjazdu po odebraniu pokoju/domku przez personel. Gość przebywający  w O.W. Kasia odpowiedzialny jest za sprzęt stanowiący wyposażenie pokoju lub domku do chwili rozliczenia się i zdania pokoju/domku w stanie niepogorszonym. Zabrania się niszczenia mienia O.W. Kasia poprzez naklejanie (haczyków, naklejek itp.), obdrapywania ścian i elementów wyposażenia, brudzenia ścian (deptania, ochlapywania, zabijania owadów). W dniu opuszczenia ośrodka należy przywróć pokój do stanu w jakim został przekazany ( pierwotne ustawienie mebli oraz wyposażenia pokoju, zwrot naczyń, akcesoriów kuchennych i innych przedmiotów wspólnych stanowiących wyposażanie ośrodka do właściwych miejsc, usunięcie zanieczyszczeń i wyrzucenie śmieci do ogólnodostępnego kontenera na śmieci na terenie O.W. Kasia).
 6. Jeśli zniszczenia powstałe w wyniku pobytu Gościa przewyższą kwotę pobranej kaucji zostanie naliczona kwota na pokrycie kosztów zniszczeń.
 • 4 USŁUGI
 1. Ośrodek Wczasowy  Kasia świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 3. Ośrodek ma obowiązek zapewnić Gościom:
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
  • wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
 4. Dodatkowo na życzenie Gościa, Ośrodek świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • przechowanie bagażu Gościa,
  • przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w okresie pobytu Gości w Ośrodku.
 1. Istnieje możliwość parkowania samochodu na terenie O.W. Kasia za opłatą 10zł/ doba. Ilość miejsc parkingowych ograniczona. Parking nie dozorowany. O.W. Kasia nie odpowiada za szkody powstałe na parkujących pojazdach.
 • 5 BEZPIECZEŃSTWO
 1. Prosimy o przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych w szczególności o nieużywanie w pokojach grzejników i żelazek. W momencie opuszczania pokoju/domku prosimy o niepozostawianie urządzeń elektrycznych podłączonych do ładowarek. Żelazka dostępne są na terenie ośrodka w wyznaczonych do tego celu miejscach.
 1. Na terenie O.W.Kasia zabrania się palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów w pokojach /domkach/korytarzach itp. W przypadku stwierdzenia palenia w budynku lub domkach zostanie naliczona opłata za usługę dezaturyzacji w wysokości 500zł.
 1. Korzystanie z placu zabaw dla dzieci i świetlicy na terenie O.W. Kasia jest możliwe pod nadzorem opiekuna na własną odpowiedzialność. W przypadku powstania szkody na mieniu O.W. Kasia odpowiedzialność finansowa za powstałe szkody spoczywa na opiekunie.
 1. Zabrania się wjeżdżania na teren ośrodka pojazdami czterokołowymi (gokardami, rowerkami itp.) niebędącymi częścią wyposażenia ośrodka.
 1. Na terenie Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz używania nabitych pistoletów zabawkowych ze względów bezpieczeństwa oraz ochrony mienia. Za uszkodzenia powstałe w wyniku używania pistoletów odpowiedzialność materialną ponosi opiekun.
 2. Rozpalenie grilla na terenie ośrodka możliwe jest w miejscu do tego przeznaczonym z zachowaniem szczególnej ostrożności. Użytkownicy korzystający z grilla zobowiązani się do pozostawienia po sobie porządku. Zabrania się pozostawiania niewygaszonego grilla bez nadzoru.
 1. Teren Ośrodka Wczasowego Kasia objęty jest całodobowym monitoringiem.
 • 6 USŁUGI DODATKOWO PŁATNE
 1. Opłata klimatyczna pobierana według stawek gminy Trzebiatów.
 2. Wypożyczenie łóżeczka turystycznego dla dzieci 20zł/doba.
 3. Pralka i suszarka do odzieży 5 zł/ 2 godz.
 4. Parking na terenie O.W. Kasia płatny.
 5. Wyposażenie sprzęty plażowego 1zł/ sztuka za dobę.
 6. Możliwość wypożyczenia rowerów.
 • 7INFORMACJE PORZĄDKOWE
 1. Na terenie O.W. Kasia do dyspozycji naszych Gości pozostawiamy ogólnodostępną kuchnię wyposażoną w podstawowe akcesoria kuchenne, mikrofalówkę, czajniki, lodówki itp. Uprzejmie prosimy aby po skorzystaniu z miejsc wspólnych pozostawić je w ogólnym porządku a po zakończonym turnusie prosimy o zabranie własnej żywności z ogólnodostępnych lodówek. Pozwoli nam to na zachowanie czystych i zdrowych warunków dla pozostałych Gości.
 1. Zezwolenie na pobyt zwierząt w Ośrodku możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu i otrzymaniu zgody podczas rezerwacji oraz ostatecznie podczas przyjazdu i weryfikacji danego zgłoszenia przez personel Ośrodka. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień psa, wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren Ośrodka oraz sprzatania ewentualnych nieczystości. Pieski  należy utrzymywać wyłącznie na smyczy i z kagańcem. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną. Pobyt zwierząt dodatkowo płatny.
 • 8RODO – klauzula informacyjna dla potencjalnych klientów.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kasia s.c. z siedzibą we Wrocławiu wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem identyfikacji podatkowej 857-10-69-035.
 2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw zachęcamy do kontaktu pod adresem siedziby firmy lub pod adresem e-mail: owkasia@gmail.com
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

– oferowania Państwu produktów i usług świadczonych przez O.W. Kasia.

– niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą w tym dokonania rezerwacji.

 1.    Okres przechowywania danych:

– przez okres realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu prowadzenia marketing bezpośredniego i          oferowania Państwu bezpośrednio naszych produktów i usług.

– dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

 1. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

– przenoszenia danych,

– poprawiania swoich danych,

– usunięcia swoich danych.

 1. Podanie przez państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wykonania usługi   rezerwacji      oraz wykonania świadczonych przez nas usług.